Sosyal Uygunluk Politikamız

Bu politika Technocast Otomotiv Ticaret San. ve Tic.  A.Ş’ nin daha iyi bir gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğini taahhüt eder.

 • Çocuk İşçilik (Reşit Olmayan Çalışanlar): Çocukların sağlıklı gelişimleri için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 16 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi, stajyer ve çırak gibi zorunlu haller dışında ulusal ve uluslararası yasaların belirlediği minimum yaşı dikkate almayı ve yasalara uygun çalıştırmayı,
 • İşe Alım: Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu,
 • Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal Uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin arttırılmasını,
 • Çalışma Saatleri: Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebi ile çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,
 • Ücretler ve Ödemeler: Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın ön gördüğü şekilde ödenmesini,
 • Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Yürürlükteki kanunda ve yönetmeliklere bağlı kalarak uluslararası sosyal sorumluluk konusundaki oluşumların kurallarını takip etmeyi,
 • Ayrımcılık: Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa dine ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olmayacağını,
 • İletişim: Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürütmeyi,
 • Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,
 • Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını,
 • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık: Değerlerimiz köklerini saygıdan alıyor Kendimize saygı, değerlerimize saygı, çeşitliliğe saygı ve geleceğimize saygı.  Bu doğrultuda çalışanlar arasında cinsiyet, din, dil, ırk ayrımı yapmadan; kültürel ve kişisel farklılıklara değer verildiğini ve çalışanların farklılıklarıyla ve çeşitliliğin katacağı değerin bilincinde olan,
 • Tedarikçi Yönetimi: Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda rekabetçi olabilmek adına yakın çevredeki tedarikçiler öncelikli olmak üzere, ulusal ve global tedarik alternatiflerinin tümünü değerlendirmeyi, Bütün tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla, tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini desteklemeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği: Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi, tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacı ile eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara Technocast Otomotiv standartlarını ve kurallarını da dikkate alarak uymayı, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi, kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı,
 • Çevre: Her türlü çevresel uygulamanın başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için çalışanlarının farkındalığı öncelikli odak alanı olarak belirlemeyi, su ve enerjinin duyarlı ve sorumlu bir şekilde temin edilmesi ve kullanılmasını ürün ve hizmetlerine bağlı olarak oluşan atıklarımızın minimize edilmesi için tedarikçiden kullanıma kadar olan süreçler dahil olmak üzere oluşan atıkların etkin atık yönetimini sağlamayı,
 • Eğitim: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket dışı eğitimler düzenlemeyi düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısı ile şirketin sürekli gelişimini sağlamayı, taahhüt eder.