Müşteri & Tedarikçi Aydınlatma Metni

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
 1. Amaç

Technocast Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Technocast” veya “Şirket”), gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.   Şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile Technocast tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

 1. Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

Kişisel Verinin İçeriği
Kimlik Verisi Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi.
İletişim Verisi Telefon numarası, faks, açık adres bilgisi, ülke, şehir, e-posta adresi (dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil).
Finansal Veri Firmanın kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı numarası vb. bilgiler. (Tahsilat, ödeme işlemleri gibi bilgiler)
Müşteri İşlem Verisi Ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler, müşteri numarası, sözleşme numaraları, işlem tarihi, hesap numarası gibi bilgiler.
Pazarlama Verisi Firma tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılan / kullanılacak gerçek kişi verileri (kampanya ile ilgili bilgiler, müşteri memnuniyet anketi verileri )
Diğer Veriler Satış raporu üzerinde yer alan, miktar, bölge bilgileri, tonu, malzeme adı, paketleme tipi, doğrulama kodu vb. veriler
Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.

Kişisel verileriniz gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile, kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar ve Şirket binalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplamaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler 

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuatlar, kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, özellikle; 

 • Fatura kayıtlarının tutulması

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

 • Satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Satılan ürün takibinin yapılması,
 • Müşteri finansal durum sorgulamasının yapılması,
 • Toplu ödemelerin gerçekleştirilmesi,
 • Finansal takiplerin yapılması,
 • Nakliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Teminat takibi ve risk değerlendirmelerinin yapılması,
 • Müşteriden sipariş alınması ve takibinin yapılması,
 • Cari hesap takibi ve risk değerlendirmelerinin yapılması,
 • Borç-alacak işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kantar işlemleri takibinin yapılması,
 • Prim hesaplamalarının yapılması,
 • Fiyat politikasının belirlenmesi ve satılan ürün fiyatları takibinin yapılması,
 • Çek takibinin yapılması ve iade edilecek çeklerin bildirilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiyat teklifi verilmesi,
 • Cari hesap açılması,
 • Cari hesap kartında müşterilere ait form tasarımları oluşturulması,
 • Müşterilerin işlemler hakkında bilgilendirilmesi,
 • Ödeme takibinin yapılması,
 • Fatura düzenlenmesi,
 • Tahsilat makbuzu kesilmesi,
 • Müşteriye ait nakliye araçları takibinin yapılması,
 • Müşteri limit takibinin yapılması,
 • Müşterilere ait cari hesap bilgilerini üst yönetim ile paylaşılması

Bir hakkın tesis edilmesi, kullandırılması ve korunması, Şirketimiz politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle; 

 • Müşteri şikâyeti takibinin yapılması,
 • Müşteri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 1. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması

Kişisel Verileriniz, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Şirketimizin ilgili tedarikçilerine, iş ortaklarına, iştirak ve bağlık ortaklıklara aktarılabilmektedir.

4.1. Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuatlar, kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, özellikle;

 • Fatura kayıtlarına ilişkin bilgilendirme yapılması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılmaktadır.

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

 • Ödemelerin yapılması,
 • Risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri prim takibinin yapılması,
 • Denetimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Nakliye işlemlerine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması,
 • Satış rakamları takibinin yapılması,
 • Üretim faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Hammadde sipariş takibinin yapılması,
 • Pazar araştırmalarının yapılması,
 • Cari hesap açılması,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Şirketimiz iş ortakları ve bağlı ortaklıklarına, tedarikçilerine aktarılmaktadır.

4.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilere Aktarılması;

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

 • Yönetime satış ve cari hesap raporlarının sunulması,
 • Müşteri risk limitlerinin arttırılması,
 • Fiyat belirlemelerinin yapılması,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
 • Satış rakamları takibinin yapılması,
 • Finansal konularda izin alınması,
 • Risk takibinin yapılması amacıyla Şirketimiz iştirak ve bağlı ortaklıklarına aktarılmaktadır.
 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

5.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka

Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler 

 • İnternet kullanımının güvenliğini Sophos firewall ile sağlanmaktadır. Bütün kullanıcıların internet kullanımları loglanmakta ve dışarıdan gelecek olası saldırılar firewall sayesinde engellenmektedir.
 • Kişisel verileri içeren database sunucusunun yedekleri haftanın her günü alınmakta, aynı zamanda günlük olarak da başka bir depolama ünitesine 3 ay süre ile tutulmak üzere taşınmaktadır. Datalara erişim şifreli bir şekilde yapılmaktadır.
 • Firmamızda kullanılan tüm serverların yedekleri, günlük olarak incremental (fark yedekleri) alınacak şekilde yapılandırılmıştır.
 • Server odasına erişim, yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır.
 • Firmamızda bulunan mevcut serverın bozulması durumunda, hazır şekilde bekleyen başka bir server üzerinden kesintisiniz şekilde çalışacak cluster (küme) yapısında kurulum yapılmıştır.
 • Aynı zamanda firmamızda olası elektrik kesintilerine karşı server odasında kesinti yaşanmaması için UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) bulunmaktadır.
 • Tüm server ve kullanıcı bilgisayarları Eset Nod32 antivirüs programı ile korunmaktadır.
 • Ortak klasörlere erişim, yetki matrisi ve kontrol listesine göre kısıtlanmıştır. Hiçbir çalışan, yetkisinin olmadığı bir klasöre erişim sağlayamamaktadır.

Technocast kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.  

5.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka

Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler 

 • KVK Kanunu’na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,
 • Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,
 • KVK Kanunu’na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç politikaların hazırlanması,

5.3. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.   Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

 1. Müşteri’nin Sahip Olduğu Haklar 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir. İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline https://www.technocast.com.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.

***

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

BAYİ-TEDARİKÇİ-İŞ ORTAĞI- DIŞ HİZMET SAĞLAYICI GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ

( ) ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde,
işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini
bildiririz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımıza sizin tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirketiniz yetkilileri tarafından sözleşme ilişkimiz kapsamında sağlanan ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

  Kişisel Verinin İçeriği
Kimlik Verisi Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi.
İletişim Verisi Telefon numarası, faks, açık adres bilgisi, ülke, şehir, e-posta adresi (dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil).
Finansal Veri Firmanın kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı numarası vb. bilgiler. (Tahsilat, ödeme işlemleri gibi bilgiler)
Müşteri İşlem Verisi Ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler, müşteri numarası, sözleşme numaraları, işlem tarihi, hesap numarası gibi bilgiler
Pazarlama Verisi Firma tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılan / kullanılacak gerçek kişi verileri (kampanya ile ilgili bilgiler, müşteri memnuniyet anketi verileri )
Diğer Veriler Ticari ilişkimiz dahilinde bizimle paylaşabileceğiniz diğer kişisel verileriniz
Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

E-mail, telefon gibi vasıtalarla yazılı, sözlü veya elektronik olarak tarafımıza ilettiğiniz veya tedarikçi, bayi vb. iş ortaklarımız tarafından bize aktarılan yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi KVKK m.5 uyarınca açık rızanızla veya iletişim, tedarik, satış vb. tarafınızca alenileştirme sebebine dayalı ve bununla sınırlı olarak işlemekteyiz.

İşyerine giriş – çıkışın kontrolü, güvenlik bakımından önem arz eden teknik aletlerin ve işyeri bölümlerinin izlenmesi, işyerinde üçüncü kişilerin suç işlemesinin önlenmesi ve tespit edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyumun denetlenmesi, işyeri araç ve gereçlerini kurallara uygun kullanımının denetlenmesi, işçinin yaptığı işin kalite ve performansının kontrol edilmesi gibi Şirket’in işveren olarak meşru menfaatleri uyarınca işyerinde bulunan kameralar aracılığıyla görsel ve işitsel kayıtlarınızı toplayabilmekteyiz.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenen kişisel verileriniz temsilcisi (yetkilisi, sorumlusu, çalışanı vb.) olduğunuz şirketinizle aramızdaki sözleşmenin uygulanabilmesi ve sözleşme şart ve koşullarının yerine getirilmesi için;

 • Temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi,
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Tedarikçi, bayi, dış hizmet sağlayıcıları gibi iş ortakları ile müşteriler arasında iletişim sağlanması,
 • İş ortağı çalışanlarından destek alınması,

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması amaçlarıyla işlenebilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel veri aktarımları KVKK’da öngörülen işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesine uygun olarak gerçekleştirilmektedir ve Şirketimizce kişisel verilerinize yetkisiz ve/veya hukuka aykırı olarak erişilmemesi için gerekli idari ve teknik tedbirler uygulanmaktadır.

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Ayrıca kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlarda yurt içindeki üçüncü kişilerle paylaşabilmekteyiz;

Muhasebeye ilişkin ve finansal işlemlerin yönetimi için kullanılan ilgili programa gerekli olduğu takdirde işleme amacına uygun kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu verileriniz ise söz konusu uygulamanın kendi veri kayıt ortamına kaydedilebilmektedir.
Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla veya danışmanlarımızla ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili adli ve idari kurumlarla paylaşabiliriz.
Satmış olduğumuz ürün ya da sunmuş olduğumuz hizmete ilişkin; tedarik, teslim, bakım, montaj ve servis işleri amacıyla, yurtiçindeki iş ortaklarımızla, bayilerimizle verilerinizi paylaşabiliriz.

Şirketimiz belirtilen aktarımları KVKK’nın 8. Maddesi gereği yurtiçinde üçüncü kişilere aktarım şartları çerçevesinde işleme şartları dikkate alınarak gerçekleştirmektedir.

5. HAKLARINIZ

KVKK ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aşağıdaki hususlarda başvuruda bulunma hakkı tanınmıştır. Başvuru sahipleri:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (5) ve (7) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, kimlik teyidinizin yapılabilmesi amacıyla Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkında Bilgilendirmede [CB1] açıklanan ve aşağıda genel olarak belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletilebilir.

 • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusuyla,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla
 • Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. Başvurularda seçilecek yönteme uygun olarak başvuru konusunun Kanun uyarınca bilgi talebi olduğu belirtilmelidir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
İmzalı formun sunulması ile şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)    : OSB. G.O.P. Mahallesi, 6. Cad, No.12, 59500 Çerkezköy, Tekirdağ
Noter vasıtasıyla tebligat    : OSB. G.O.P. Mahallesi, 6. Cad, No.12, 59500 Çerkezköy, Tekirdağ
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,    : technocastotomotiv@hs01.kep.tr
Güvenli elektronik imza, mobil imza ile imzalanarak    : info@technocast.com.tr
Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle    : info@technocast.com.tr

Şirketimiz, başvuru bilgilerinde eksiklik olması halinde Başvuru Sahibi’nin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecektir. Başvurularınızda adres ve iletişim bilgilerinin sağlanması sizinle daha hızlı iletişim kurabilmemiz ve talebinizi sonuçlandırabilmemiz için gereklidir.

Başvurularınızda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Şirketimiz başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Yükümlülüğümüzü ifa edebilmek amacıyla aşağıda belirtilen form kullanılmak suretiyle yapılacak olan başvuruda doğru, eksiksiz ve güncel bilgi verilmesi talep olunur. Eksik veya yetkisiz veya yabancı dilde yapılan başvurular sebebiyle Şirketimiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

KVKK’nın 10. Maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğü uyarınca Şirketimiz tarafından bilgilendirildiğinizi ve metinde belirtilen hususları anladığınızı kabul etmektesiniz.

 
Kişisel Veri Başvuru Formu