Satınalma Politikamız

Bu Satınalma Politikası, tedarikçilerin iş yapış şekillerinin Technocast değerlerine ve mevcut hukuk kurallarına uyumlu olduğundan emin olmak için hazırlanmış ve tüm tedarikçiler tarafındanuyulması zorunludur.

Technocast tedarikçisi olmak isteyen adaylar, “Tedarikçi Devreye Alma / Değerlendirme” sürecinden geçer. Bu süreç kapsamında tedarikçiler Techocast Satınalma Politikası da dahil olmak üzere birçok adımı kapsayacak şekilde değerlendirilir. Techocast gerekli görürse tedarikçisini bPolitika kapsamında yerinde denetleme veya bağımsız kuruluşlara denetlettirme hakkına sahiptir.

Bu Politika kapsamında Tedarikçiler;

Çocuk İşçilik: Tedarikçiler, Çocukların Sağlıklı gelişimleri için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 16 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

İşe Alım: Tedarikçiler, Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu,

Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal Uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin arttırılmasını,

Çalışma Saatleri: Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebi ile çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,

Ücretler ve Ödemeler: Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai
ücretlerinin yasanın ön gördüğü şekilde ödenmesini,

Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Yürürlükteki kanunda ve yönetmeliklere bağlı kalarak uluslararası sosyal sorumluluk konusundaki oluşumların kurallarını takip etmeyi,

Ayrımcılık: Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa dine ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olmayacağını,

İletişim: Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürütmeyi,

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını,

Tedarikçi Yönetimi: Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda rekabetçi olabilmek adına yakın çevredeki tedarikçiler öncelikli olmak üzere, ulusal ve global tedarik alternatiflerinin tümünü değerlendirmeyi, Bütün tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla, tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini desteklemeyi, Çatışma Minerallerine uyum sağlamayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği: Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi, tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacı ile eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara dikkate alarak uymayı, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi, kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı,

Çevre ve Enerji: Her türlü enerji ve çevresel uygulamaların başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için çalışanlarının farkındalığı öncelikli odak alanı olarak belirlemeyi, su ve enerjinin duyarlı ve sorumlu bir şekilde temin edilmesi ve kullanılmasını ürün ve hizmetlerine bağlı olarak oluşan atıklarımızın minimize edilmesi için tedarikçiden kullanıma kadar olan süreçler dahil olmak üzere oluşan atıkların etkin atık yönetimini sağlamayı,

Sürdürülebilirlik: Global sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet edecek ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri yönetmeyi, mevcut durumu belirleyerek hedeflerle iyileştirmeler gerçekleştirmeyi,

İş Etiği: Tüm operasyonları dürüstlükle, insan haklarına saygılı ve çalışanların da çıkarlarını ve çevreyi koruyarak yürütülmesini sağlamayı,

Eğitim: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket dışı eğitimler düzenlemeyi düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısı ile şirketin sürekli gelişimini sağlamayı, taahhüt eder.

Fikri ve Sınai Haklar: Technocast, tedarikçilere lisans, patent, endüstriyel tasarım veya telif hakkı vermemektedir. Tedarikçi kaynaklı oluşan, fikri ve sınai hak ihlalleri nedeniyle zarara uğrayan tarafların tüm maliyetlerini, kayıplarını ve ek masraflarını, cezalar da dahil olmak üzere ilgili tedarikçiler ödemek zorundadır.

Bilgilerin Korunması: Tedarikçiler, gizliliği korumayı hedefleyen tüm politikalara ödün vermeksizin uyar ve gizli bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmaz.

Tedarikçiler, iş ile ilgili tüm bilgileri doğru bir şekilde, geçerli yasal mevzuat gerekliliklerine tam uyum içinde oluşturmalı, kaydetmeli ve saklamalıdır. Aynı zamanda tedarikçiler çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin kişisel bilgilerini şirket süreçlerini ve aktivitelerini geliştirmek için mevzuatın izin verdiği ölçüde işler. Bu kişisel verileri, veri sahiplerinin rızası olmadan üçüncü kişiler ile paylaşmaz.

Technocast, tedarikçilerine yaptığı denetimlerde, tedarikçilerinin bu Politika’daki kurallara uyumu sorgulanır, uygunsuzluklar için düzeltici önleyici faaliyet açılarak iyileştirilmesi beklenir ve takip denetimleriyle de yapılan iyileştirmeler kontrol edilir.

Technocast, geçerli yasal mevzuata aykırı veya bu kurallarla çelişen şekilde davranan herhangi bir tedarikçisinin çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya ilgili tedarikçi ile sözleşmesini feshedebilir.

Technocast, tedarikçi çalışanlarının bu Politika’ya uyumsuzlukları rapor etmelerini teşvik eder ve rapor etmelerini bekler.

Tedarikçiler, Technocast tarafından bu Politika’nın revize edilmesi halinde revize Politika’yı Kabul etmeyi ve burada belirtilen ilkelere uymayı taahhüt eder.